Положення про Студентську раду гуртожитку (СРГ)

П о л о ж е н н я

ПРО СТУДЕНТСЬКУ РАДУ ГУРТОЖИТКУ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

1.    Загальні положення

1.1.   Студентська рада гуртожитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – СРГ) є органом студентського самоврядування осіб, які навчаються і створюється в кожному гуртожитку для залучення його мешканців до проведення заходів, які сприятимуть поліпшенню житлово-побутових умов, дотриманню перепусткового та санітарного режимів, проведенню виховної, культурно-масової та спортивно-оздоровчої роботи, організації відпочинку, пропагуванню здорового способу життя, наданню допомоги адміністрації Університету щодо поселення студентів та аспірантів.

1.2.  Студентська Рада гуртожитку є автономним структурним підрозділом Студентської ради студмістечка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – СР) і функціонує як орган громадського самоврядування в гуртожитках Університету. СР координує роботу представників та голів СРГ.

1.3.  У своїй діяльності СРГ керується законодавством України, Статутом Університету, Положенням про студентське самоврядування в Університеті, Положенням про студентське містечко та студентський гуртожиток, Положенням про студентську раду студмістечка, Правилами внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках Київського національного університету та цим Положенням.

  1. 2.    Зміст та основні напрями роботи СРГ 

2.1.   СРГ організовує виховну, культурно-масову, спортивно-оздоровчу роботу в гуртожитку, контролює дотримання умов перепусткового режиму.

2.2.   Студентська рада гуртожитку:

1)   проводить перевірки санітарних правил утримання гуртожитку, доцільності використання приміщень житлового та нежитлового фонду, правил безпеки при користуванні електричними, газовими та іншими приладами, меблями, а також різним інвентарем житлових приміщень згідно з типовими нормами;

2)   запобігає випадкам псування майна гуртожитку;

3)   контролює дотримання мешканцями Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку, проводить роз’яснювальну роботу щодо упередження правопорушень;

4)   організує відпочинок мешканців гуртожитку, пропагує здоровий спосіб життя.

2.3.  СРГ звітує про свою роботу перед мешканцями гуртожитку на Загальних зборах мешканців гуртожитку щорічно.

  1. 3.    Повноваження СРГ 

3.1.  СРГ має право:

1)   порушувати на Загальних зборах мешканців гуртожитку питання, пов’язані з умовами проживання, виховною, культурно-масовою та спортивно-оздоровчою роботою в гуртожитку;

2)   звертатися до адміністрації, профкому студентів із пропозиціями щодо поліпшення житлово-побутових умов, санітарно-гігієнічних норм проживання у гуртожитку;

3)   звертатися до адміністрації Університету, дирекції студмістечка із відповідним запитом для отримання необхідної інформації;

4)   за потреби залучати до проведення необхідних заходів профспілковий актив, працівників адміністрації університету, а також кваліфікованих спеціалістів.

3.2.  За сумлінне виконання своїх обов’язків та активну участь у житті гуртожитку може рекомендувати студентів до:

1)   оголошення подяки;

2)   надання матеріальної допомоги від адміністрації Університету;

3)   поліпшення житлових умов.

3.3.  СРГ може подавати на розгляд Комісії по роботі з порушниками правил внутрішнього розпорядку ухвалу, яка стосується студента-порушника, про :

1)   оголошення попередження, догани;

2)   переселення його в іншу кімнату;

3)   відмову в поселенні на наступний навчальний рік;

4)   виселення із гуртожитку.

  1. 4.    Організація та структура СРГ 

4.1.  До студради гуртожитку входять:

1)   Голова студентської ради гуртожитку;

2)   заступники голови студентської ради гуртожитку;

3)   секретар студентської ради;

4)   старости поверхів.

4.2.  Голова СРГ організовує та координує роботу СРГ, є повноважним представником та членом студентської ради студентського містечка. 

4.3.  Вибори голови СРГ проводяться щорічно.

4.4.  Голова СРГ призначає та звільняє своїх заступників та секретаря СРГ.

4.5.  Голова СРГ обирається Загальними заборами мешканців гуртожитку (далі – Збори) за відповідним регламентом, що наведено у цьому Положенні.

4.6.  Кандидатом на посаду голови СРГ може бути  кожен мешканець гуртожитку, який упродовж терміну проживання в гуртожитку не був порушником Правил внутрішнього розпорядку, не мав доган та інших стягнень.

4.7.  Кандидатура голови СРГ попередньо реєструється Спеціальною комісією Студентської ради гуртожитку. Спеціальна комісія СРГ затверджується Загальними зборами мешканців гуртожитку та включає в себе 3 особи, які не балотуються на посаду Голови СРГ. Попередня реєстрація має відбутись не пізніше ніж за 5 робочих днів до проведення виборів.

4.8.   У разі дочасного припинення повноважень Голови СРГ, виконання його обов’язків до обрання нового голови СРГ Загальними зборами мешканців гуртожитку, покладається на особу, призначену на засіданні СРГ.

  1. 5.      Загальні збори мешканців гуртожитку

5.1.  Загальні збори мешканців гуртожитку:

1)   вирішують найважливіші питання соціально-побутового, культурного та виховного життя студентів та аспірантів, які проживають у гуртожитку;

2)   обирають Голову студентської ради гуртожитку (вирішують питання про дочасне припинення його повноважень);

3)   затверджують щорічний звіт голови студради гуртожитку про роботу СРГ;

4)   подають на розгляд уповноважених осіб пропозиції щодо поліпшення побутових умов у гуртожитках.

5.2.  Брати учать у Загальних  зборах мешканців гуртожитку  має право кожен мешканець цього гуртожитку.

5.3.       Право голосу на Зборах  надається лише уповноваженим представникам від мешканців цього гуртожитку.

5.4.   Уповноважені представники обираються мешканцями гуртожитку від рівної кількості кімнат із розрахунку: один представник від 10-12 мешканців (враховується кількість мешканців у кімнатах гуртожитку); при цьому враховується пропорційність представництва окремих груп мешканців (різних факультетів та інститутів).

5.5.   Збори вважаються правочинними за умови присутності більше 1/2 від кількості уповноважених представників мешканців гуртожитку.

5.6.   Проведення Загальних зборів мешканців гуртожитку, за потреби, може ініціювати студентська рада гуртожитку або не менше як 1/10 уповноважених представників мешканців гуртожитків.

5.7.   Рішення Загальних зборів мешканців гуртожитку ухвалюються більшістю голосів уповноважених представників від мешканців гуртожитку. Форма голосування визначається  уповноваженими представниками Загальних зборів.

5.8.   Для організації роботи члени Зборів щоразу обирають зі свого складу Головуючого зборів, Лічильну комісію та Секретаря Загальних зборів.

5.9.   Головуючий Загальних зборів гуртожитку ставить на голосування порядок денний зборів та стежить за дотриманням цього Положення.

5.10.   Лічильна комісія Загальних зборів веде облік, перевіряє повноваження представників від мешканців гуртожитку (перевіряє протоколи зібрання мешканців гуртожитку, за якими вони були обрані), проводить підрахунок голосів під час голосування.

5.11.   Секретар загальних зборів гуртожитку веде протокол Зборів, який підписує Головуючий Загальних зборів, усі члени Лічильної комісії та Секретар Загальних зборів. Оригінал протоколу загальних зборів гуртожитку зберігається в секретаря СРГ.

5.12.   Засідання Загальних зборів мешканців гуртожитку проходить за умови присутності представників деканату, адміністрації студмістечка, органів студентського самоврядування (студпарламенту) та профспілки.

5.13. Новообраний Голова СРГ починає виконувати обов’язки з моменту оприлюднення результатів голосування. Копія протоколу голосування надається СР, адміністрації студмістечка, факультетам та інститутам.

  1. 6.    Обов’язки та порядок роботи СРГ 

6.1. СРГ зобов’язана:

1)   здійснювати свою діяльність відповідно до цього Положення, а також Положення про СРС та Положення про студентське самоврядування в Університеті;

2)   забезпечувати роботу СРГ за визначеними напрямами;

3)   у разі потреби надавати інформацію відповідним відділам для проведення заходів, пов’язаних із роботою в гуртожитку;

4)   забезпечити взаємозв’язок СРГ зі Студентською радою студмістечка, студентським парламентом Університету, Профспілкою, адміністрацією Університету, студмістечка, факультетів (інститутів) для вирішення питань організації роботи в гуртожитку;

5)   слідкувати за дотриманням студентами гуртожитку Правил внутрішнього розпорядку в студентських  гуртожитках Університету;

6.2. Голова СРГ зобов’язаний бути присутнім на Загальних зборах студентської ради студмістечка, або делегувати свої права уповноваженій особі.

6.3. Голова СРГ відповідає за:

1)    дотримання членами СРГ умов цього Положення;

2)    організацію роботи СРГ, проведення засідань; 

6.4. Засідання СРГ повинні проводиться не менше ніж один раз на місяць. Протоколи засідань СРГ зберігаються у секретаря СРГ.

6.5. Засідання та рішення СРГ вважаються легітимними, якщо в його роботі та голосуванні взяла участь більша частина її членів, що мають право голосу.

  1. 7.        Прикінцеві положення

6.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження на Конференції трудового колективу Університету.

6.2. Зміни до Положення ухвалюються на Загальних зборах мешканців гуртожитків студмістечка та затверджуються на Конференції трудового колективу Університету.

Ухвалено Конференцією мешканців гуртожитків студентського містечка Київського національного університету імені Тараса Шевченка «_15_»_жовтня___ 2013 року.