Положення про Студентську раду студмістечка (СРС)

П о л о ж е н н я

ПРО СТУДЕНТСЬКУ РАДУ СТУДЕНТСЬКОГО МІСТЕЧКА

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

1.      Загальні положення

1.1.  Це положення про Студентську Раду студентського містечка (далі – СР) Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Положення) регламентує функціонування Студентської Ради студентського містечка в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (далі – Університет).

1.2.   СР є самоврядною організацією осіб, які навчаються та проживають у гуртожитках Університету, дорадчим органом при адміністрації студмістечка Університету, представницьким виконавчим органом студентського самоврядування в студентському містечку (далі – студмістечку)  Університету.

1.3.  Повна офіційна назва організації:

українською мовою – Студентська Рада студмістечка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Разом із повною назвою в офіційних документах може використовуватися скорочена назва українською мовою – СР КНУ ім. Тараса Шевченка.

1.4.  У своїй діяльності СР керується законодавством України, Статутом Університету, Положенням про студентське самоврядування в Університеті та цим Положенням та ін.

1.5.  У своїй діяльності СР керується принципами:

1)   першочерговості захисту прав та інтересів студентів (аспірантів), які мешкають у студмістечку Університету;

2)   гласності й колегіальності в роботі;

3)   виборності керівних органів СР.

1.6.  Основою діяльності СР є її тісна взаємодія з органами студентського самоврядування, Первинною профспілковою організацією, структурними підрозділами Університету, іншими вищими навчальними закладами, органами державної влади України, громадськими об’єднаннями України й інших країн світу, діяльність яких не суперечить нормативно-правовим документам, що регламентують діяльність СР.

1.7.  Про результати своєї діяльності СР звітує не менше 1 разу на рік на Загальних зборах мешканців гуртожитків студмістечка Університету.

2.      Зміст та мета діяльності

2.1.  Студентська Рада студмістечка створена для координації зусиль студактиву, мешканців гуртожитків та адміністрації Університету, спрямованих на поліпшення умов проживання, всебічний розвиток та підвищення рівня громадської свідомості студентів.

 

 2.2.        Головною метою діяльності СР є:

1)    розвиток студентського самоврядування в Університеті;

2)    захист прав та інтересів студентів та аспірантів, які мешкають у гуртожитках студмістечка Університету;

3)    організація самообслуговування гуртожитків Університету, забезпечення гідних умов для навчання, проживання, побуту і відпочинку студентів та аспірантів;

4)    підвищення рівня етичних норм, соціальної активності та відповідальності мешканців гуртожитків.

2.3. Завдання Студентської Ради студмістечка:

1)     обстоювання прав та інтересів студентів;

2)     контроль за дотриманням Правил внутрішнього розпорядку проживання у студентських гуртожитках Університету та своєчасність реагування на випадки їх порушення;

3)     пропагування здорового способу життя, безпечної поведінки;

4)     сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;

5)     ініціювання роботи різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їхньої діяльності на території студмістечка;

6)     налагодження співпраці з органами студентського самоврядування Університету та інших вищих навчальних закладів;

7)     забезпечення інформаційної, правової, психологічної та іншої допомоги студентам (спільно з відповідними службами Університету);

8)     залучення студентів у вільний від навчання час до участі в громадських роботах щодо благоустрою студентського містечка Університету;

9) організація та координація роботи органів студентського самоврядування в гуртожитках;

10) співпраця з адміністрацією Університету, факультетів, інститутів, дирекцією студентського містечка та інших структурних підрозділів, завідувачами гуртожитків.

 3.        Організація та структура СР

3.1.  До складу студради студмістечка входять:

1)   Голова СР;

2)   Заступники голови СР;

3)   Керівники відділів (структурних підрозділів);

4)   Секретар СР;

5)   Голови студентських рад  усіх гуртожитків студмістечка;

3.2.  Голова СР є організатором та координатором роботи СР, повноважним представником СР .

3.3.  Голова СР призначає та звільняє керівників відділів СР (структурних підрозділів), які є членами студентських рад гуртожитків студентського містечка.

3.4.  Збори СР проводиться не рідше 1 разу на місяць.

3.5.  Голова СР обирається щорічно на Конференції мешканців гуртожитків студмістечка Університету (далі – Конференція) за відповідним регламентом, що наведено у цьому Положенні.

3.6.  Кандидатом на посаду голови СР може бути будь-який мешканець гуртожитку  студмістечка, якщо він за час проживання в гуртожитках студмістечка не був Порушником правил внутрішнього розпорядку, не мав доган та інших стягнень.

3.7.  Кандидатуру голови СР попередньо реєструє Спеціальна комісія Студентської ради студмістечка. Склад спеціальної комісії СР затверджується Конференцією та включає в себе 3 особи, які не балотуються на посаду Голови СРС. Попередня реєстрація має відбутись не пізніше ніж за 5 робочих днів до проведення виборів.

3.8.  У разі дочасного припинення повноважень Голови СР, виконання його обов’язків до обрання нового голови покладається на особу, призначену зборами СР.

 

4. Конференція мешканців гуртожитків студентського містечка

4.1.    Конференція мешканців гуртожитків студмістечка Університету:

1)   вирішує найважливіші питання соціально-побутового, культурного, виховного життя студентів та аспірантів, які мешкають у гуртожитках Університету;

2)   обирає Голову студентської ради студмістечка, вирішує питання про дочасне припинення його повноважень (не менше як 2/3 голосів від загальної кількості уповноважених представників на Загальних зборах);

3)   обирає заступників Голови СР та секретаря СР за попереднім поданням голови СР;

4)   затверджує  щорічний звіт голови студради студмістечка про роботу СР;

5)   подають на розгляд уповноважених осіб пропозиції щодо покращення умов проживання в гуртожитках, організації виховних та культурно-масових заходів;

4.2. Брати учать у Конференції  має право будь-який мешканець гуртожитку  студмістечка.

4.3.  Право голосу на Конференції надається лише уповноваженим представникам мешканців гуртожитків студмістечка Університету.

4.4.  Уповноваженим представником (делегатом) від гуртожитку може бути лише мешканець цього гуртожитку, який обирається на Загальних зборах мешканців гуртожитку за пропорцією 1 представник (делегат) від 100 мешканців гуртожитку. Кількість делегатів від кожного гуртожитку визначається за математичною пропорцією від загальної кількості мешканців кожного гуртожитку студмістечка.

4.5.  Конференція вважається легітимною за умови присутності на ній понад 50% від кількості уповноважених представників мешканців гуртожитків.

4.6.  Конференція мешканців студмістечка скликається, у разі потреби, студентською радою студмістечка або не менше як 10% уповноважених представників мешканців гуртожитків.

4.7.  Рішення на Конференції ухвалюється простою більшістю голосів уповноважених представників мешканців гуртожитків. Форма голосування визначається на Конференції.

4.8.  Для організації роботи  Конференції, кожного разу зі складу присутніх на Конференції обирається Голова, Лічильна комісії та Секретар Конференції. Головує на Конференції Голова СР  або особа, уповноважена особа.

4.9.  Голова Конференції мешканців студмістечка ставить на голосування порядок денний, регламент зборів та стежить за дотриманням цього Положення.

4.10.   Лічильна комісія Конференції веде облік, встановлює легітимність повноважень представників мешканців гуртожитків (перевіряє протоколи Загальних зборів мешканців гуртожитків, за якими вони були обрані), встановлює результати голосування  проводить та веде його протокол.

4.11.   Секретар Конференції веде протокол Конференції, який підписується Конференції, всіма членами Лічильної комісії та Секретарем Конференції. Оригінал протоколу Конференції зберігається у секретаря СР.

4.12.   Засідання Конференції мешканців гуртожитку проходить за умови обов’язкової присутності представників деканату, адміністрації студмістечка, органів студентського самоврядування (студпарламенту) та профспілки.

 

  1. 5.        Прикінцеві положення

5.1.  Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження на Конференції трудового колективу Університету.

5.2. Зміни до Положення ухвалюються на Загальних зборах мешканців гуртожитків студмістечка та затверджуються на Конференції трудового колективу Університету.

5.3. СР  може мати власні бланки  та символіку.

Ухвалено Конференцією мешканців гуртожитків студентського містечка Київського національного університету імені Тараса Шевченка «_15_»_жовтня___ 2013 року.