Правила внутрішнього розпорядку

 

 Розділ І. Загальні положення

1.1.         Поселення у студентські гуртожитки іногородніх студентів, слухачів, курсантів, асистентів-стажистів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів тощо (далі — Студенти) в окремих випадках – викладачів, співробітників Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Університету) проводиться за ордерами (картками проживаючих в гуртожитках) і перепустками до гуртожитків, які оформлюються відділом поселення дирекції студентського містечка відповідно до списків, поданих деканатами факультетів/дирекціями інститутів Університету на основі укладання Договору про збереження та надання в тимчасове користування житлової кімнати місць загального користування, меблів, сантехнічного та електричного обладнання в студентському гуртожитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Договір)

1.2.         Студенти, які поселяються у студентські гуртожитки Університету, зобов’язані особисто пред’явити паспорт і перепустку до гуртожитку, видану відділом поселення завідувачу гуртожитком чи особі, яка його замінює.

1.3.         Завідувач гуртожитком чи особа, яка його замінює, зобов’язанний провести з особами, що поселяються, інструктаж техніки безпеки з експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури і газового обладнання, санітарних норм, правил техніки безпеки, ознайомити з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та зі встановленим порядком виселення з гуртожитку під особистий підпис.

1.4.         Списки Студентів на проживання в гуртожитках подаються деканатами факультетів/дирекціями інститутів, відділень і затверджуються ректором/проректором Університету за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією. Ректор Університету або особа  що  діє за його дорученням на підставі рішення про надання місць у гуртожитку, укладає Договір зі Студентом на проживання.

1.5.         При поселенні Студенти  подають паспортисту групи паспортної реєстрації студентського містечка всі необхідні документи для  реєстрації місця проживання.

1.6.         Місця в гуртожитках закріплюються за мешканцями на весь період навчання. Переселення студентів дозволяється лише, як виняток, в особливих випадках — за згодою (або власним бажанням); з одного гуртожитку в інший – за погодженням зі Студентською радою студентського містечка, органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією; а з однієї кімнати в іншу – за погодженням зі студентською радою гуртожитку, деканатами факультетів/дирекціями інститутів, дирекції студентського містечка. Без згоди проживаючих переселення може здійснюватись у випадках:

 • проведення поточного чи капітального ремонту;
 • порушення Правил проживання в гуртожитку;
 • інших надзвичайних випадках.

1.7.         Абітурієнти поселяються дирекцією студмістечка на вільні місця
(кімнати)  студентських гуртожитків на час складання вступних іспитів  (особи, що вступають на навчання за ОКР «Магістр»,  «Спеціаліст», що проходять творчий конкурс).

1.8.         Абітурієнти, які одержали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях, залишають у встановленому порядку місце в гуртожитку протягом трьох діб з дня оголошення результатів випробувань; абітурієнти, які подали апеляцію — у триденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не зараховані до Університету за конкурсом — протягом трьох діб після виходу наказу про зарахування.

1.9.         При відрахуванні з університету (у тому числі при його закінченні) або при достроковому розірванні Договору, Студенти залишають гуртожиток в установленому порядку в п’ятиденний термін від дня оприлюднення відповідного наказу.

1.10.    Виселення студента з гуртожитку здійснюється згідно чинного  законодавства України. У разі порушення Студентом Договору він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки (у разі їх наявності).

1.11.    Термін проживання в студентському гуртожитку може бути продовжений першим проректором, директором студентського містечка, якщо є така можливість, за клопотанням факультету (інституту) особам, які вступають до аспірантури за погодженням із профкомом.

1.12.    Оплата за проживання такими особами здійснюється згідно затверджених тарифів.

 

Розділ 2. Умови проживання та порядок користування студентським гуртожитком

2.1.          При поселенні до кімнати особа, що поселяється, повинна протягом 7 днів з’ясувати всі наявні недоліки в кімнаті, які за її письмовою заявою ліквідуються за рахунок Університету. При виселенні з кімнати особа зобов’язана ліквідувати всі недоліки, що виникли з її вини протягом часу проживання.

2.2.         У кожній кімнаті гуртожитку, в якій проживають 2 чи більше особи, з числа її мешканців обирається староста. На спеціально відведеному місці в кімнаті вивішується список проживаючих, графік чергування та опис закріпленого за кімнатою майна, підписаний всіма мешканцями кімнати і завідувачем гуртожитку.

2.3.         Майно для індивідуального користування, а також предмети загального користування видаються мешканцям кімнати під розписку та їх особисту відповідальність.

2.4.         Мешканцям гуртожитку видаються перепустки встановленого зразка на право входу в гуртожиток. У разі відсутності перепустки мешканцю може бути відмовлено у вході до гуртожитку.

2.5.         Вхід до гуртожитку дозволяється:

 • мешканцям даного гуртожитку з 6-00 до 24-00 години за пред’явленням перепустки, а з 24-00 до 6-00 – із записом у спеціальному журналі причин запізнення;
 • близьким родичам осіб, які проживають в гуртожитку (чоловіку/дружині, батькам, рідним сестрам/братам, бабусям, дідусям) з 08-00 до 23-00 години після пред’явлення документів, які засвідчують особу. Залишати на ніч у гуртожитку близьких родичів дозволяється тільки за заявою мешканця гуртожитку,  при наявності письмової згоди всіх інших осіб, що проживають в одній з ним кімнаті, за дозволом завідувача гуртожитку, заступника завідувача з виховної роботи терміном до 3 діб;
 • відвідувачам з 8-00 до 23-00. При вході до гуртожитку відвідувач пред’являє черговому документ, який засвідчує особу і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов’язаний особисто зустріти відвідувача при його вході, та провести при виході з гуртожитку.

2.6.         Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку покладається на Студентів, які їх  запросили.

2.7.         Культурні заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану, який погоджується з ректором/проректором Університету. Усі заходи повинні закінчуватись до 23-00.

2.8.         З 22-00 до 7-00 години Студенти, які знаходяться у гуртожитку повинні дотримуватись тиші.

2.9.         Кухні в гуртожитках працюють з 06-00 до 24-00 години. З 24-00 до    06-00 години відчиненою повинна залишатися лише одна кухня на першому поверсі гуртожитку.

2.10.    Адміністрація гуртожитку зобов’язана сприяти створенню відповідних умов для проведення запланованих культурно-масових заходів для мешканців.

2.11.    У коридорах і місцях загального користування в нічний час залишається чергове освітлення.

2.12.    Порядок користування гуртожитком студентами і аспірантами під час канікул визначається дирекцією студентського містечка з урахуванням їх побажань і пропозицій факультетів (інститутів).

2.13.    Усі Студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування, прибудинкової території,  тощо).

 

Розділ 3. Права і обов’язки мешканців гуртожитку

3.1.          Мешканці гуртожитку мають право :

 • користуватись приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншим обладнанням і майном гуртожитку;
 • вимагати своєчасного ремонту або заміни несправного обладнання, меблів та іншого інвентарю в гуртожитку, а також усунення недоліків в побутовому забезпеченні (при умові, що в необхідності заміни, ремонту  мешканці не винні, в протилежному випадку здійснювати ремонт за власний рахунок);
 • обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;
 • через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи працівників гуртожитку тощо;
 • звертатись із скаргами до дирекції студентського містечка на роботу обслуговуючого персоналу і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток Університету і нормам обладнання та утримання гуртожитків.

3.2.          Мешканці гуртожитку зобов’язані:

1)     знати і суворо дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку, та інших нормативних актів, що регулюють проживання у студентських гуртожитках;

2)   своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими користуються. Оплата за житло та надані послуги здійснюється не менше ніж за місяць уперед. В разі несплати за проживання упродовж 2 місяців або більше дирекція студентського містечка може ініціювати питання про розірвання Договору про проживання;

3)     дотримуватися чистоти і порядку в житлових приміщеннях та місцях загального користування, щоденно прибирати житлові кімнати і блоки, які вони займають, виносити сміття та чергувати на кухнях (графіки чергувань на кухнях, в блоках та кімнатах складаються старостою поверху(блоку, кімнати), затверджується Студентською радою);

4)    економно витрачати електроенергію, газ, воду;

5)   забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати у завідувача гуртожитком, а в разі заміни замка у дверях – здати йому відповідний дублікат ключів;

6)    своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;

7)  про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти чергового, завідувача гуртожитку, заступника завідувача гуртожитку з виховної роботи та органи студентського самоврядування гуртожитку;

8) дотримуватись правил техніки безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними та газовими приладами, не встановлювати без дозволу адміністрації гуртожитку додаткові електроприлади (особисті електропобутові прилади і радіоапаратура мешканців повинні бути зареєстровані у завідувача гуртожитком), дотримуватись санітарних норм;

9) своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання та меблів;

10) здавати в камеру схову громіздкі та цінні речі, котрими не користуються щоденно (за речі не здані на зберігання, адміністрація гуртожитку відповідальності не несе);

11) залишаючи кімнату повинен вимкнути світло, зачинити вікна;

12) при виселенні з гуртожитку, а також під час тимчасового  виїзду на тривалий період  (більше 5 діб), а також при виїзді на канікули чи виробничу практику  письмово попереджати завідувача гуртожитком (вказати адресу, куди вибув)  неменше як за два дні до події, здавати особисті речі в камеру схову, а отримане майно (в справному стані) і ключі від кімнати – завідувачу гуртожитком під розписку;

13)  після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання у гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в користуванні і кімнату в належному стані та виселитись з гуртожитку у п’ятиденний термін.

3.3.          Мешканцям гуртожитку забороняється:

1)   переселятися з однієї кімнати в іншу без дозволу дирекції студентського містечка та погодження із деканатами факультетів;

2)     переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу завідувача гуртожитку;

3)  проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;

4)     користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових  кімнатах;

5)     проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу;

6)   залишати сторонніх осіб після 23-00 без письмового дозволу завідувача гуртожитку;

7)  палити, вживати спиртні напої, вживати чи зберігати наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння;

8)  порушувати тишу з 22-00 до 07-00;

9)  створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп’ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;

11) тримати в гуртожитку тварин.

Розділ 4. Заохочення та стягнення

4.1.         Мешканці гуртожитків, які дотримуються правил внутрішнього розпорядку і беруть активну участь в організації та проведенні виховної, спортивно-оздоровчої та культурно-масової роботи в гуртожитку, за рішенням студентської ради, студентської комісії профкому та дирекції студентського містечка заохочуються:

 • грамотами;
 • оголошенням подяки;
 • нагородженням пам’ятними подарунками або грошовою премією.
 • окремі кімнати гуртожитку можуть бути нагороджені додатковим обладнанням та інвентарем, непередбаченим Типовими нормами обладнання гуртожитків.

4.2.         За порушення правил внутрішнього розпорядку і денного режиму в гуртожитку на мешканців можуть накладатись наступні стягнення:

1) попередження;

2) догана;

3) відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;

4) дострокове розірвання Договору на проживання;

5) відрахування з Університету.

4.3.         Заохочення та стягнення мешканцям гуртожитків виносяться ректором Університету (директором інституту, деканом факультету) або директором студентського містечка за поданням Студентської ради студмістечка (гуртожитку), завідувача гуртожитком або студентської комісії профкому.