ПОЛОЖЕННЯ

про поселення, переселення та виселення у студентських гуртожитках

 Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(далі – Положення)

 

І. Загальні положення

1.1. Це Положення регламентує порядок поселення, переселення та виселення в гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі Університет).

1.2. Студентські гуртожитки Університету призначені для проживання у період навчання в Університеті іногородніх студентів, слухачів, курсантів, асистентів, стажистів, аспірантів, ад`юнктів, докторантів тощо (далі-Студенти), студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання. Як виняток, за наявності письмового дозволу адміністрації Університету в студентські гуртожитки можуть бути поселені Співробітники університету та стороні особи за погодженням з органами студентського самоврядування.

1.3. У гуртожитки можуть бути поселені іногородні Студенти заочної форми навчання на період проведення екзаменаційної сесії, вступники з інших міст на період проведення вступних випробувань, творчих конкурсів, тощо, а також вступники з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.

1.4. Іноземні громадяни, які навчаються в Університеті, розміщуються в гуртожитках на загальних підставах, якщо інше не передбачено контрактом або нормативно-правовими актами.

1.5. Розмір житлової площі на одну особу в гуртожитках Університету визначається чинним законодавством України.

1.6. Поселення, переселення та виселення студентів у студентських гуртожитках Університету здійснюється згідно з наказом ректора Університету, погодженим із органами студентського самоврядування, первиною профспілковою організацією та цим Положенням, яке розроблене відповідно до:

  • Статей 128, 129 Житлового Кодексу Української РСР від 30.06.1983 року;
  • Закону України «Про вищу освіту»;
  • Закону України «Про освіту»;
  • Постанови Кабінету Міністрів України № 498 від 20.06.2018 р. «Про затвердження Примірного положення про користування гуртожитками»;
  • Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 84 від 27.04.2015р. «Про затвердження положення про гуртожитки»;
  • Наказу Міністерства освіти і науки № 1004 від 13.11.2007 року «Про затвердження примірного положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу»;
  • Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
  • Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;
  • Колективного договору університету;
  • інших нормативно-правових актів та нормативних документів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

ІІ. Житлові комісії

2.1. В Університеті утворюються та діють житлові комісії факультетів / інститутів та Житлова комісія Університету, що забезпечують проведення поселення Студентів до гуртожитків Університету.

2.2. Житлова комісія факультету / інституту утворюється відповідно до наказу ректора про поселення в студентські гуртожитки Університету в певному навчальному році за розпорядженням декана факультету / директора інституту. Персональний склад затверджується відповідним розпорядження декана факультету / директора інституту.

2.3. Житлова комісія Університету діє відповідно до наказу ректора Університету та цього Положення у складі: Голови Житлової комісії – першого проректора університету, членів Житлової комісії – директора студентського містечка, голів та членів житлових комісій факультетів/інститутів, голови органу студентського самоврядування Університету та голови органу студентського самоврядування студентського містечка.

2.4. Житлові комісії факультету/інституту здійснюють збір заяв на поселення та додатків до неї, формують та подають списки Студентів відповідного факультету/інституту для поселення до гуртожитків Університету, видають направлення на поселення до гуртожитків Університету.

2.5. Житлова комісія Університету затверджує списки Студентів для поселення до гуртожитків Університету, подані житловими комісіями факультетів/інститутів, та вирішує будь-які питання організації та проведення поселення до гуртожитків Університету. Рішення Житлової комісії Університету визначається голосуванням, вважається прийнятим при наявності більшості голосів від складу комісії та оформлюється протоколом, що підписується Головою та Секретарем комісії, та є обов’язковими для виконання житловими комісіями факультетів/інститутів, дирекцією Студентського містечка.

2.6. Протокол Житлової комісії Університету стосовно організації та проведення поселення до студентських гуртожитків має бути оприлюднений у п’ятиденний строк з дня його підписання Головою та Секретарем  комісії на офіційних інформаційних ресурсах Університету/студмістечка.

 

ІІІ. Надання житлового ліжко - місця в гуртожитках

3.1. Розподіл та кількість виділених ліжко - місць для поселення, між факультетами /інститутами, здійснюється згідно з наказом ректора Університету за погодженням з органами студентського самоврядування в межах виділеної Квоти (розрахунок квоти проводиться за наявності вільних ліжко – місць в гуртожитках та поточної потреби в поселені, які пропорційно розподіляються між факультетами\ інститутами  Університету з дотриманням п. 1.5. даного Положення).

3.2. Перелік документів, необхідних для поселення визначається наказом ректора про поселення в студентські гуртожитки Університету в певному навчальному році та оприлюднюється на офіційних інформаційних ресурсах Університету/студмістечка.

3.3. Алгоритм та питання організації поселення до гуртожитків під час вступної кампанії визначається рішенням Житлової комісії Університету та оприлюднюється на офіційних інформаційних ресурсах Університету/студмістечка.

3.4. Списки студентів для проживання в гуртожитках під час вступної кампанії готує житлова комісія відповідного факультету / інституту та затверджує Житлова комісія Університету.

3.5. На підставі списків студентів для проживання у гуртожитку, що затверджені Житловою комісією Університету, ректор або перший проректор Університету приймає рішення про надання місць у гуртожитку.

3.6. Упродовж навчального року поселення відбувається за рішенням ректора або першого проректора Університету на підставі особистої заяви Студента та направлення від Житлової комісії факультету/інституту.

3.7. Дирекція студентського містечка формує особисту справу Студента (із вищезазначених документів) та зберігає, як документи суворої звітності.

3.8. Завідувач гуртожитку проводить інструктажі з Техніки безпеки та ознайомлює із Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках під особистий підпис мешканця, заповнює разом зі студентом бланк Договору на проживання, видає повідомлення для оплати за проживання в гуртожитку та ключ від кімнати.

3.9. На підставі рішення про надання місць у гуртожитку ректор Університету чи за його дорученням директор студентського містечка укладає угоду (Договір на проживання, єдиного встановленого зразку) із Студентом.

3.10. Договір на проживання укладається на один навчальний рік та може бути пролонгований на наступний навчальний рік за умови відсутності порушень мешканцем умов Договору на проживання та Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка в порядку, передбаченому Договором на проживання.

3.11. Списки на відмову в пролонгації Договору на проживання готуються житловими комісіями факультетів / інститутів та подаються до дирекції студмістечка при наявності порушень Студентами протягом року умов Договору на проживання та Правил внутрішнього розпорядку.

3.12. Реєстрація місця проживання мешканців гуртожитку здійснюється відповідно до чинного законодавства України, в разі відсутності потреби в реєстрації мешканець здійснює письмову відмову.

 

ІV. Переселення у гуртожитках Університету

4.1. Переселенням є надання Студенту іншого ліжко-місця в іншій житловій кімнаті в тому ж студентському гуртожитку, в якому Студент проживає, або в іншому студентському гуртожитку.

4.2. Переселення Студента здійснюється добровільно за заявою Студента. У разі проведення Університетом капітальних ремонтних робіт, при проведенні поточних ремонтних робіт та в інших виключних випадках Університет може за необхідності переселити Студента в інше житлове приміщення без погіршення умов проживання без згоди  Студента за рішенням ректора або першого проректора Університету.

4.3. Переселення здійснюється за рішенням ректора або першого проректора Університету на підставі подання житлової комісії відповідного факультету/інституту.

4.3.1. Переселення до іншої житлової кімнати у межах ліжко-місць, виділених для поселення Студентів відповідного факультету/інституту  відповідно до наказу ректора про поселення в студентські гуртожитки Університету здійснюється на підставі подання житлової комісії такого факультету/інституту, де навчається Студент, який переселяється.  У разі переселення у межах ліжко-місць, виділених для відповідного факультету/інституту, на (в) якому Студент, який переселяється, не навчається, то таке переселення здійснюється на підставі подання житлової комісії факультету/інституту, у межах виділених ліжко-місць якого проживає Студент, за погодженням із житловою комісією факультету/інституту, на (в) якому такий Студент навчається.

4.3.2. Переселення до іншої житлової кімнати поза межами ліжко-місць, виділених для поселення Студентів відповідного факультету/інституту відповідно до наказу ректора про поселення в студентські гуртожитки Університету здійснюється на підставі подання житлової комісії факультету/інституту, на ліжко-місця якого переселяється Студент за погодженням із житловою комісією факультету/інституту, на (в) якому навчається Студент, який переселяється (якщо Студент переселяється на ліжко-місця, виділені для факультету/інституту, на (в) якому Студент не навчається).

4.4. Для переселення Студент звертається із заявою про переселення до Голови житлової комісії відповідного факультету/інституту або уповноваженого Головою комісії члена комісії, на підставі подання якої здійснюється переселення.

4.5. Житлової комісії відповідного факультету/інституту розглядає заяви про переселення Студентів в порядку черговості їх надходження.

 

V. Виселення з гуртожитку Університету

5.1. Виселення Студента відбувається у разі припинення дії Договору на проживання у гуртожитку Університету на підставах, передбачених ним, зокрема:

5.1.1. за закінчення терміну дії Договору на проживання у гуртожитку Університету;

5.1.2.  здобуття освітнього ступеня;

5.1.3. відрахування Студента з Університету;

5.1.4. письмова заява Студента;

5.1.5. за порушення умов Договору на проживання у гуртожитку Університету Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Університету;

5.1.6. рішення суду.

5.2. Перелік підстав для виселення є вичерпним.

5.3. При виселенні з гуртожитку на підставі пункту підпункту 5.1.1. пункту 5.1. цього Положення студент зобов’язаний звільнити займане житлове приміщення не пізніше дати закінчення дії Договору. При цьому Студент зобов’язаний підписати у відповідних відділах обхідний лист та з усіма підписами, перепусткою, ключами від кімнати здати завідувачу гуртожитку та особисто здати паспорт для оформлення зняття з реєстраційного обліку місця проживання відповідно до чинного законодавства України.

5.4. При виселенні з гуртожитку на підставах, передбачених підпунктами 5.1.2. – 5.1.6. пункту 5.1. цього Положення, Студент зобов’язаний звільнити займане житлове приміщення у тижневий термін (7 календарних днів) з дати припинення дії Договору на проживання в гуртожитку Університету, але не пізніше дати, вказаної в обхідному листі. При цьому Студент зобов’язаний вчинити дії, передбачені пунктом 5.3. цього Положення.

5.5. Виселення на підставі підпункту 5.1.5. пункту 5.1. цього Положення здійснюється за рішенням ректора або першого проректора Університету на підставі подання житлової комісії відповідного факультету.

5.6. У разі відмови Студента звільнити займане ліжко-місце після виселення та згідно з датою, вказаною в обхідному листі, завідувач гуртожитком або заступник завідувача складає акт на ім’я директора студентського містечка, Комісія з поселення відповідного факультету ініціює анулювання дирекцією студмістечка перепустки та заміну замка.

 VI. Заключні положення

6.1. Це положення є обов’язковим для дотримання Житловою комісією Університету та житловими комісіями  факультетів / інститутів.

6.2. Зміни та доповнення можуть вноситися за ініціативи членів Житлової комісії Університету, органів студентського самоврядування.